תשמט- מאמר לב'- מהו בעבודה ששמן נקרא מעשים טובים | חלק א

73