תשמט- מאמר ל'- מהו בעבודה עניין הדלקת המנורה | חלק ה

93