תשמט- מאמר ל'- מהו בעבודה עניין הדלקת המנורה | חלק א

73