תשמט- מאמר לו'- כי היא חכמת ובינתכם לעיני העמים | חלק ב

63