ראש השנה בפרטיות האדם

זמן ראש השנה הוא שורש לפרטיות העולם והאדם
לשם מה ניתן חופש לפרט?
התשובה היא, כדי שיבחר להיות קשור לכלל.

כל דרך אחרת מקבעת את מותו של האדם בהפרדתו (כפרט) מן הכלל. חופש הפרט אין פֵּרושו הפקרות, אלא מתן אפשרות לאדם לבחור בנשמה, לבחור בקשר לכלל. לחניך לא ניתן חופש כדי שיפעל נגד הכלל, אלא כדי שבעצמו יוכל לבחור באמת, ולא שתהא היא נכפית עליו.

עניין נתינת הדין שהוא הגוף מקנה הרגשת עצמאות לאדם, כדי שתהיה לו בחירה עצמית. הפרטיות, שהיא הגוף, מבטאת את העצמי הפרטי של האדם. עצמיות זו היא כדוגמת בעל תפקיד בתוך מערכת כלשהי. אמנם התפקיד הוגדר באופן פרטי, אך לא כדי לשמש את הפרט נושא התפקיד אלא את המערכת כולה.

 
 מהי הבחירה?

הבחירה היא אחת: "ובחרת בחיים". אין בחירה במוות, שכן עצם מושג הבחירה הוא שימוש בכוח הבורא שבנברא, בכוח הנשמה. טעות נפוצה היא שניתן כביכול לבחור בין חיים למוות.
אם לא בוחרים בחיים ממילא יש מוות, אין צריך לבחור בו. דומה הוא לכוח המשיכה. כדי לרדת לפרטיות לא צריך מאמץ, פשוט לא עוצרים את הירידה. כדי לעלות צריך מאמץ.
כך הוא כוח הגוף, לא צריך מאמץ כדי שימות. חיי הגוף מובילים למיתתו. בכל שנה קרבים יותר אל המוות.
את המוות הזה, שקורה ממילא לכוח הגוף (שהוא כוח הפרט), ניתן לעצור. היהדות מאפשרת לנו לבחור בחיים, כלומר בכוח הנשמה, לעֵשׂות את המעבר לתודעה שונה, לזהות אחרת של ה"אני". זהו הפרוש הפנימי העמוק של ובחרת בחיים.

 

ראש השנה – זמן קוסמי

הזמן הקוסמי הוא מציאות שמעבר לתפיסת האדם הרגיל. במצב זה הבורא משפיע לנו (באמצעות גרמי השמיים) אווירת עשייה, שהיא האופטימלית לביצוע העבודה הנצרכת לתנועה המתרחשת בעולם ובאדם.
זמן זה הוא נתינת הדין בעולם, שבו מתאפשר – באמצעות המלכת הבורא על הרצון – לשנות דין זה בשורשו, להיותו לא רק נותן חיים אלא אף מגדילם.

 
עולם – שנה – נפש

המציאות נעה בשלושה מֵמדים. עולם שהוא סביבת הפעולה, זמן שהוא האווירה הקוסמית שמנהיג הבורא באמצעות גרמי השמיים, ואדם שהוא בחיר הבריאה.

העולם והזמן אמורים לשמש את האדם כדי שיוכל לתקן את נפשו כך שתהיה ראויה לקבלת ההטבה השלמה מהבורא יתברך.

בראש השנה העולם הוא מציאות של התגברות הדין, הזמן הוא חידוש האווירה הקוסמית של התחדשות הפרטיות, והאדם הוא הנועד בזמן זה להמליך עליו את הבורא.

 

כיצד יעשה זאת?

על ידי שיכפוף את הפרט, שהוא רצונו הגופני, לבורא. הקשר לבורא הוא דרך נשמתו. אלו החיים האמיתיים ובהם מתקיים "ובחרת בחיים".
המלכת מלכו של עולם בראש השנה, היא הכפפת פרטיות האדם למלכו של עולם.

ה' מלך – הוא המוליך אותי.
ה' מלך – הוא שהוליך אותי בעבר.
ה' ימלוך – הוא יוליך אותי בעתיד.
לעולם ועד – יש נצחיות בהמלכת הבורא יתברך על הרצון שלי. בשונה בחיים של פרטיות בהם הרצון כלה ואיננו.

נכוון בתקיעת השופר להמליך על הרצון של הפרטיות שלנו את מלכו של עולם.

מתוך הספר שזיכני ה' להוציא החודש לאור "מועדי ישראל האדם ומה שביניהם"

בברכת שנה טובה
כתיבה וחתימה טובה
הרב אדם סיני