צום גדליהו- מלחמה ושלום

צום גדליהו
מלחמה ושלום

מתוך ספרי שיצא לאור "מועדי ישראל האדם ומה שביניהם"
גדליהו בן אחיקם, שנרצח ע" ישמעאל בן נתניה, נחשב בעיניי חז"ל כגדול וחכם בישראל. לזיכרון יום מותו נקבע צום הנקרא "צום השביעי".
מדוע צריך צום מיוחד על מות חכם זה? בהיסטוריה היהודית מתו חכמים גדולים וחשובים מגדליהו, אולם דווקא על שמו נקבע צום מיוחד. ודאי הוא שבמקום שהדברים אינם מובנים, ישנו סוד שהוא מעבר לדברים הנראים על פני השטח. לשם אנו מבקשים להסתכל. ההסתכלות צריכה לנסוק אל מעבר לפרטים. צריכה הנפש לבקש כללים, אם רוצה היא להבין את הנושא המדובר.
אם לא היה שורש עמוק יותר מהרצח שקרה במקומו ומועדו, לא היה נקבע צום זה לדורות.

 שורש הצום

שורש צום זה הוא התגברות השמאל על הימין. זאת ניתן להבין ע"י המועד המסוים בו מתבצע הרצח. ג' תשרי הנו יום מיוחד, בו מתגברים הדינים ללא מענה של תיקון. לעומתו, בב' ימי ראש השנה ישנו תיקון של תקיעת שופר לצורך המתקת הדינים.
עשרת ימי תשובה מראש השנה עד ערב יום כיפורים הם בסוד התגברות הגבורות. בזמן זה האני של האדם מתגדל. האגו הולך ומתעצם. תהליך זה נקרא "השלמת כלים" ובמובן האישי הוא ״השלמת האני״.

ישנו צד חיובי בהתגברות הדינים, אולם ישנו גם צד שלילי. תקיעת השופר, המקשרת את האני של האדם לבורא יתברך, ממתקת את הגבורות – את הדינים. זאת, היות וע״י תקיעת השופר ממליכים את הבורא על הרצון.

הצד החיובי של התגברות הדינים הוא יכולת הנברא לחוש את ייחודו ורצונו העצמי. הצד השלילי הוא ההתרחקות ממקור השפע – מהבורא יתברך.

היכולת להרגיש את הרצון העצמי מאפשרת את נתינת הייחודיות של כל פרט לַיַּחַד ולקֶשר האהבה עם הבורא. מאידך יכולה היא להוביל לפרטיות, שתבקש רק את עצמה ובכך תביא לפירוד.

ב׳ הימים הראשונים של עשרת ימי תשובה הם כנגד הדינים דכתר וחכמה. ביום הג' דעשרת ימי תשובה ישנו דין, כנגד הבינה. שונה היא גבורת הבינה (והדעת), מז' הגבורות הנוספות שיינתנו למלכות בשאר הימים עד ערב יום הכיפורים. הבינה שייכת לראש. בראש ניתנות הגבורות בפועל, בעוד שבז' תחתונות ניתנות הן בפיקדון.

זוהי לשון ר' חיים ויטאל בשם האר"י הקדוש: "ובזה יתבאר לך ענין צום הריגת גדליהו בן אחיקם ביום הג'. כי הנה יש אל הבינה והדעת שבה יתרון, בבחינה אחת על שאר הז' ספירות תחתונות שבה. והוא מה שנתבאר, כי כל הגבורה, אעפ״י שאינם מחלקם, מתקבצות כל הגבורה שם ויורדת שם, אלא שהיא שם בתורת פיקדון בלבד. ונמצא כי ביום הג' מתקבצות כל הגבורה שם בבינה שלה, והדינים גוברים. ותקיעת שופר כדי למתקן, אין בו כשני ימים הראשונים. ולכן בו ביום נהרג גדליה בן אחיקם" (שער הכוונות – דרושי ראש השנה דרוש ג').

 מלחמה ושלום

גדליהו בן אחיקם היה משוחרי השלום. ביטוי לכך ניתן לראות בקבלו את עצת ירמיהו הנביא להיכנע לבבלים ולא להילחם בהם. זאת, כדי לא לבוא במלחמה שאין לה סיכוי. שונה היה מצדקיהו, שנקט בדרך של התנגדות.

מה מצא גדליהו להיות לכאורה נכנע? האם לשלום יש ערך יותר מהאמת? האם צריך להסכים שעם אחר ישלוט בעם ישראל או שצריך להילחם בכל מחיר עבור האמת?
התשובה הברורה היא שהשלום עדיף. מובן שמדובר בשלום אמיתי ולא כזה המסתיר מלחמה קשה יותר. הצורך בהתגברות הימין על השמאל מייצר מלחמה שהיא עתיקת יומין. במסגרת הזמן המיוחד של ג' בתשרי, מלחמה זו מקבלת משנה תוקף. יום זה כמוסבר לעיל, הנו יום התגברות הדינים ללא תיקון. זהו היום שאם מתגברים עליו בהשלטת הימין על השמאל, אזי אפשרי להשתית את השלום בעולם. המציאות של התגברות השמאל ביום זה נתנה את אותותיה מבחינה קוסמית גם לבאות.

לקח נוסף יש ללמוד מרצח גדליהו בן אחיקם. למרות שהגיעה השמועה לאוזניו של גדליהו בן אחיקם על רצונו של יִשְׁמָעֵאל בֶּן נְתַנְיָה בֶן אֱלִישָׁמָע להורגו, סרב להאמין. בצדיקותו לא רצה להאמין ללשון הרע. מכאן יש ללמוד שהרצון לשלום לא צריך לסמא את עין האדם. השאיפה לשלום צריכה להיות מתוך זהירות. צריך אומץ לשלום, אך יחד עמו תבונה זהירה מפני האויב. השלום חייב להיעשות בשלבים ורק במקום האפשרי. יש להיזהר משלום המסתיר מלחמה, משלום שהוא רק על פני השטח ללא חדירה לעומקם של דברים. הטבע האנושי עדיין לא בשל לשלום מלא.

הכוונה בצום

על האדם לכוון בצום ג' בתשרי, הנקרא גם "צום השביעי", לשאיפתו הרבה לשלום פרטי וכללי של עצמו ושל העולם כולו. ניתן לקרוא לו "צום השלום המפוכח". על האדם לחוש שנצרך תיקון בנפש האומה היהודית ביום זה. מבקשים אנו להחיות את גדליהו בין אחיקם שבתוך אומתנו. מבקשים אנו להאדיר את בקשת השלום בנפש האומה. שלום בין הנבראים לבורא עולם.

השלום אפשרי רק אם יתגבר הימין על השמאל. עיקר המלחמות באות בזמן שמתגבר השמאל, מתגבר האגו ואינו מוכן לוותר על עצמו למען היחד, למען הכלל. ג' תשרי, ראש הוא לעבודת התגברות זו, להכפפת השמאל לבורא יתברך.
ניתן לקרוא לצום זה, "צום השלום העולמי המפוכח".

מתוך הספר "מועדי ישראל האדם ומה שביניהם"
ניתן לרכוש טלפונית : אגדה -050-3143-417 | קרן – 050-314-1111

גמר חתימה טובה לכל בית ישראל.
הרב אדם סיני