קבלה למתחילים: הקדמה לפנים מאירות ומסבירות – אות ג' -3 – כוח המועיל והמזיק


(אות ג) ואסביר הענין, כי ד' מפלגות אנו מבחינים במין המדבר, במדרגה זה על זה, שהם: המון עם, גבורים, עשירים, חכמים, והם שוים בערך, לד' מדרגות שבכלל המציאות, הנקראדומם צומח, חי, מדבר: אשר הדומם, מוכשר להוציא ג' הסגולות, צומח, חי, מדבר, ואנו מבחינים ג' ערכים, בכמות הכח מהמועיל והמזיק שיש בהם: כח הקטן שבהם, הוא הצומח, כי הגם שפעולת הצמח, בקרבת המועיל שלה ובדחית המזיק לה דומה, למין האדם והחי, אמנם אין בה הרגש נבדל לענין זה אלא כח כללי משותף לכל מיני הצמחים שבעולם, שפועל בהם מלאכה הזו: נוסף עליהם מין החי, שבכל ברי' וברי' בפני עצמה יש הרגש פרטי לעצמו, לקרבת המועיל ולהרחקת המזיק, ויוצא לנו בזה, ערך בעל חי פרטי אחד, משתוה עם ערך כל מיני הצמחים שבהמציאות כי זה כח המרגיש בברורי מועיל ומזיק, שישנם לכללות כל מין הצומח, נמצא בברי' פרטית אחת ממין החי נבדל ברשותו לעצמו: והנה כח המרגיש הזההנוהג במין החי, הוא מוגבל מאד במקוםובזמן, להיות ההרגש אינו פועל בריחוק מקום כחוט השערה מחוץ לגופו, וכן אינו מרגיש מחוץ לזמנו, כלומר, בעבר ובעתיד, אלא באותו רגע שהוא דבוק בה לבד: נוסף עליהם מין המדבר, המורכב מכח המרגיש וכח השכלי יחד ולפיכך אין כחו מוגבל בזמן ומקום, לקרבת המועילו ולהרחקת המזיק לו, כמו מין החי, והוא בסיבת המדע שלו, שהוא ענין רוחני, שאינו מוגבל בזמן ומקום, ויכול להשכיל בכל הבריות למקומותיהם בכל המציאות, וכן בעוברות ועתידות משנות דור ודור, ונמצא ע"כ, ערך איש פרטי אחד ממין המדבר, משתוה עם ערך כללות הכחות, שבמין הצמחים ומין החי, שישנם בכל המציאות בזההזמן, וכן בכל הדורות שעברו, להיות כחו מקיף אותם, וכולל בפרטיותו עצמו, לכל כחותיהם יחד:

ומשפט הזה נוהג ג"כ בד' המפלגות שבמדרגת מין האדם דהיינו המון עם, עשירים, גבורים, חכמים, דודאי כולם באים מן המון העם, שהםהדרגה הא', ע"ד הכל הי' מן העפר, ואמנם ודאי כל מעלתה, וזכות קיומהשל העפר, הוא לפי ערך ג' הסגולות צ. ח. מדבר, שהיא מוציאה מתוכה: כן ישוער מעלת ההמון עם, כפי הסגולות שמוציאים מתוכה, דע"כ מתחברים גם המה בצורת פני אדם: ולמען זה, הטביע השי"ת, בכללות ההמון, ג' הנטיות, שנקראים קנאה, ותאוה, וכבוד, שבחמתם מתפתח ההמון דרגה אחר דרגה, להוציא מקרבו פני אדם שלם: והנה ע"י נטית התאווה, מוציאים מתוכם את העשירים, שהמובחרים מהם ברצון חזק, וגם תאוה להם, נמצאים מצטיינים בהשגת העשירות, שהמה דרגה הראשונה להתפתחות ההמון, ובדומה לדרגת הצומח, שבכלל מציאות, אשר כח נכרי מושל עליהם, להנטותם לסגולתם, שהרי כח התאוה במין האדם, כח זר הוא, ומושאל ממין החי: וע"י נטיית הכבוד, מוציאים מתוכם את הגבורים אנשי השם, המה המושלים בבית הכנסת, ובעיר וכדומה, שבעלי רצון החזק שבהם, וגם נטיית הכבוד להם, נמצאים מצטיינים בהשגת ממשלה, והמה דרגה הב' להתפתחות ההמון, ובדומה לדרגת מין החי שבכלל המציאות, אשר כח הפועל שבהם, כבר מצוי במהותם בפני עצמם, כאמור לעיל שהרי נטיית הכבוד, נבדלת היא למין האדם בפני עצמו, ועמה חפץ הממשלה, כמו"ש כל שתה תחת רגליו: (תהלים), וע"י נטיית הקנאה מוציאים מתוכם את החכמים, כמש"א ז"ל קנאת סופרים תרבה חכמה, שבעלי רצון חזק, ונטיית הקנאה להם, נמצאים מצטיינים בהשגת חכמה ומושכלות, ובדומה, לדרגת מין המדבר שבכלל המציאות, אשר כח הפועל שבהם, בלתי מוגבל בזמן ומקום אלא כללי ומקיף לכל פרטי העולם, ולכל הזמנים, כאמור לעיל, וכן מטבע אש הקנאה הוא כללי ומקפת לכל המציאות, ולכל הזמנים כי זהו משפט הקנאה, שבאם שלא הי' רואה זה החפץ אצל חברו, לא הי' מתעורר לחשוק אלי' כל עיקר, ונמצא שאין הרגשת החסרון מתוך מה שחסר לו, אלא מתוך מה שיש לחבריו, שהמה כל בני אדם וחוה, מכל הדורות, אשר ע"כ, אין קצה לכח הפועל הזה, וע"כ מוכשר לתפקידו הנשא והנעלה:

אמנם הנשארים בלי שום סגולה, היא, מפני שאין להם רצון חזק, וע"כ כל ג' הנטיות הנזכרים, משמשים להם יחד בערבוביא, לפעמים מתאוים, ולפעמים מתקנאים, ולפעמים חושקים כבוד, ורצונם נשבר לרסיסים, ודומים לקטנים, שכל מה שרואים חושקים, ולא יעלה בידם, מהשגה של כלום, ולפיכך יהי' ערכם כמו קש וסובין, הנשארים אחרי הקמח: ונודע שכח המועיל וכח המזיק, עולים בקנה אחד, כלומר, כמה שמסוגל להועיל, כן מסוגל להזיק, ולפיכך כיון שאדם פרטי אחד, עולה כחו על כל הבהמה והחי מכל הדורות והזמנים כנ"ל, כן כח המזיק שבו עולה על כולנה: וע"כ כל עוד שאינו ראוי למעלתו, באופן שישמש בכחו רק להועיל, לשמירה יתירה הוא צריך, שלא יקנה מדה מרובה ממעלת האדם, שהיא החכמה והמדע: ולמען זה הסתירו החכמיםהראשונים את החכמה, ממרחבי ההמון, מפחד שלא יארע להם תלמידים שאינם הגונים, וישמשו עם כח החכמה, להרע ולהזיק, ונמצאים פורצים בתאותם ופראיותם הבהמית, בכחו הגדול של האדם, ויחריבו את הישוב כולו:

ואחר שנתמעטו הדורות, וחכמיהם בעצמם החלו לחשוק לשני שולחנות, לאמור לחיים טובים גם לחומריותם, ולכן נתקרבה דעתם גם לההמון, ויסחרו עמהם, ומכרו החכמה באתנן זונה ובמחיר כלב, ומאז נהרס החומה הבצורה, אשר שתו עליה הראשונים, ויחמסוה להם ההמונים, והפראים, מלאו ידיהם בכח אנשים, והחזיקו בחכמה ויקרעו אותה, חציה ירשו המנאפים, וחציה למרצחים, וישימוה לחרפה לדראון עולם, כיום הזה:
✨קבלה למתחיל: הקדמה לפנים מאירות – אות ג' -3 – כוח המועיל והמזיק✨ ל"ב שאלות על קבלה.
?כיצד בנויה תודעת האדם? מהם כוחות הנפש האמיתיים שבאדם? ? מה היחס בין העולם הגשמי לעולם הרוחני??כיצד עולים בתודעה מהעולם הזה לעולמות העליונים? ?כיצד תורה ומצוות עם כוונה פנימית מביאים להשגה רוחנית??מדוע גדולה מצווה לשמה מאלף שלא לשמה??מדוע החכמה האמיתית וסתרי התורה מוסתרים מהאדם? ?מה ההבדל בין טעמי תורה לסתרי תורה??מה ההבדל בין כלי אשליתי גשמי לכלי רוחני נפשי??מה ההבדל בין תאווה חיצונית בבשר לאהבה נצחית בנפש??מדוע אנחנו בורחים לתענוגים נמוכים כדי לפצות על אי קבלת תענוגים גבוהים??מהי קריאת מחשבות לפי הקבלה??מה בין קנאה תאווה וכבוד? ?מדוע הרבה מהעולם נמשכים לסמים??
מהי שהתורה גם נקראת סוג של סם? ?כיצד בחלום מודע או ע"י סם אדם חוות דברים עוצמתיים למרות שלא באמת השתנה משהו מבחוץ בכלל??מה ההבדל בין מדע לאמונה? ?האם קיים זמן ברוחניות? ?מה בין זמן אשליתי לרוחני? ?מה גנבו היוונים מחכמת הקבלה??
באיזה שלב רב מקובל מעביר לתלמיד שלו את סודות התורה? ?מדוע חכמת המזרח משפיעה הרבה בעולם ועל לא מעט יהודים??מדוע מוסתר התענוג בתורה ומצוות, שעליהם אמרו חזל שהם טעם החיים??
מדוע אין כמות גבוהה של חומר מפצה על איכות קטנה של נפש? ?מה ההבדל בין העולם הזה לעולם הבא בתודעה??מדוע מקובלים מרגישים תעולם הרוחני גם כשהם בעולם הזה??מדוע בדור עקבתא דמשיחא חייב כל המון העם לעסוק בקבלה? ?על אחת וכמה תלמידי חכמים? ?מדוע זה חטא חמור להשתמש עם הקבלה בשביל תמורות גשמיות??כפי הפסוק "באתנן זונה ובמחיר כלב"??מה זה לעסוק בתורה ומצוות לא לשמה? 
?מדובר אומר סבא של הבבא סאלי הקדוש, שלא לשמה זה חטא חמור ביותר?מדוע זוכים לאורות הרוחניים רק במדרגת הלשמה? ?ועוד
מתוך שיעורי חכמת הקבלה בדור האחרון.
מומלץ לראות את סידרת השיעורים כדי להבין את השיעור והמהלכים בלימוד:

חכמת הקבלה בדור האחרון – הקדמה לפנים מאירות ומסבירות