מבוא לספר הזהר – אות י'-חלק שלישי הרב אדם סיני שליט"א

האות הנלמדת:
י) אמנם אין המשל דומה לגמרי לנמשל. כי ספר החכמה שבעוה"ז, הרי הן הלבן והן הדיו שבאותיותיו, אין בהם רוח חיים, וגילוי החכמה שבסבתם, אינו במהותם עצמם אלא מחוץ להם, דהיינו בהמוח של המעיין בו. משא"כ ד' העולמות אבי"ע, שהם ספר השמים, הרי כל המוחין שבמציאות הרוחנית והגשמית נמצאים בהם ונמשכים מהם. ולפיכך תשכיל, אשר הלבן שבו שהוא הנושא שבהספר, הוא עצמו המושכל שבהספר, וג' צבעי הדיו, המה המבארים את המושכל הזה.

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams