הדף היומי בזוהר הסולם – לך לך – כה-כז (שיעור השקפה)

הדף היומי בזוהר הקדוש, פרשת לך לך, עמודים כה – כז. ד' תשרי תשע"ה.

היום אנו לומדים מאמר – ויקח אברם את שרי.

שואל הזוהר הקדוש –

מהו שכתוב "ויקח אברם את שרי"?

היה אפשר לחשוב אולי שלקחה בכח, אבל אומר הזוהר שהפרוש של "ויקח" הוא שלקח אותה בדברים. שרה היא בחינת הגוף ביחס לאברהם, כמו הלב ביחס לשכל.
מלמד אותנו הזוהר הקדוש, שאי אפשר לכפות על הלב, אי אפשר להכריח את הלב, צריך לשכנע אותו בדברים. פנימיות הגוף הוא הלב, ובשביל להגיע לאהבה צריך בחירה, וצריך שלא תהיה כפיה, לכן צריכה פיוס בדברים טובים, וזה שלקחה בדברים.

לאחר שדיבר הזוהר על שרה, שואל על לוט. מדוע לקח אברהם את לוט?
ראה אברהם ברוח הקדוש שדוד המלך, שממנו יצא משיח, צריך לצאת מלוט, ממקום של קללה.

יוצא שיש סדר בעולם. הרצון הגדול ניתן לסטרא אחרא. הרצון הגדול, בכל אדם, נמצא במקומות מקוללים. אדם צריך לקחת אותם איתו אבל שידע שהם אסורים ויתקנם לאט לאט.

לאחר מכן, שואל הזוהר – למה לקח אברהם את הגרים?
מהו לגייר? להביא אותם ממקום שאינם עובדים את ה' למקום שהם עובדים את ה'.

אדם צריך לראות שכאשר הוא מזכה כל אדם לחזור בתשובה או לעשות מעשה טוב או ללמוד פנימיות התורה הוא גם זוכה בזה אם עושה את זה מתוך טובות.

אברהם אבינו גייר את הנפש. כל אדם צריך לקחת עוד רצון ועוד רצון מתוך נפשו ולהביאם לעבודת ה'. הכח האמיתי הוא הכח הפנימי של הדבקות בה'. לא כח חיצוני.

זוהי רק טעימה קטנה, כדאי לשמוע את השיעור המלא…