ספר התניא – פרק כו 2

קובץ שמע:

שאלות לחזרה ושינון בתניא כו 2
1. מהו הכלל הגדול לרוצה לנצח את היצר הן על דרך השלילה והן על דרך החיוב?
2. הבא את הפסוקים המאוששים את הצורך לעבוד בשמחה ולא בעצב.
3. אם העצב הוא רע איך נפרש את הפסוק "בכל עצב יהיה מותר"?
4. מהי העצה היעוצה להתגברות על היצר?
5. מהו השמחים בייסורים?
6. מדוע קרבת ה' היא ביתר שאת ומעלה לאין קץ בעלמא דאכתכסיא? באיזה מצב העצב מותר וכיצד גם על עצב זה צריך להתגבר?